Khách hàng Vi?t Nam

Healy Consultants là m?t v?n phòng t? v?n uy tín v?i tr? s? chính ? Singapore và v?n phòng ??i tác trên toàn c?u. v?i ??i ng? nhan viên chuyên nghi?p giàu kinh nghi?m, chúng t?i h? tr? khách hàng ??a ra gi?i pháp t?t nh?t cho doanh nghi?p. Healy Consultants cung c?p nh?ng d?ch v? sau:
Company registration guide for vietnamese-speaking client

  • Thành l?p doanh nghi?p t?i các n??c chau á bao g?m Singapore, Hong Kong, ?ài Loan, Hàn Qu?c, Malaysia;
  • Thành l?p doanh nghi?p t?i chau ?u và các n??c Trung ??ng bao g?m Dubai, Qatar, Bahrain;
  • M? tài kho?n ngan hàng cho doanh nghi?p và cá nhan t?i Singapore, Hong Kong, M?, Chau ?u, và các n??c thu?c kh?i Commonwealth khác;
  • Thành l?p c?ng ty offshore (c?ng ty C?nh Ngo?i) ? Singapore, Hong Kong, Brunei, Belize, Qu?n ??o Marshall, Seychelles;
  • T? v?n v? thu? t?i Singapore, Hong Kong, Australia, ?n ??, Malaysia, Dubai, v.v.

?? bi?t thêm chi ti?t, vui lòng liên h? v?i chúng t?i qua s? ?i?n tho?i (+65) 6735 0120 ho?c email t?i email@healyconsultants.com. ??a ch?: 491B River Valley Road, Valley Point, #15-01, Singapore 248373.

Contact us

For additional information on our incorporation services, please contact our in-house country expert, Mr. Simon Guidecoq, directly:
client relationship officer - Simon